Transakcja refinansowania zadłużenia Miasta Kluczbork, przeprowadzona przez Aesco Group przyniosła Miastu ponad 4,4 mln zł oszczędności! Rekordowy wynik udało się osiągnąć dzięki szybszej spłacie zadłużenia, którego oprocentowanie wynosiło prawie 4% rocznie i zastąpieniu go obligacjami oprocentowanymi na poziomie 2,6% rocznie.

Miasto Kluczbork jest pierwszą gminą, która w województwie opolskim skorzystała ze zmiany art. 243 ustawy o finansach publicznych. Zmiana ta umożliwia spłatę istniejącego zadłużenia w celu zastąpienia go finansowaniem o niższym koszcie. Regionalna Izba Obrachunkowa w Kluczborku po raz pierwszy wydała pozytywną opinię w tym zakresie według nowych przepisów.

Wiele samorządów posiada kredyty lub obligacje o wysokim oprocentowaniu, tj. marżach powyżej 1,5%, najczęściej zaciąganych w latach 2011-2012  lub w trudnych dla danego jst momentach (np. konieczność dokonania restrukturyzacji, czas posiadania wysokiego zadłużenia, terminowa „sytuacja podbramkowa”.

Od początku 2019 r. ustawa o finansach publicznych dopuszcza nowe wyłączenia z art. 243 w przypadku wcześniejszej spłaty długu (art. 243 ust. 3b):

  • środkami z nowego, tańszego zobowiązania (koszty liczone dla całego okresu spłaty, w tym odsetki, prowizje i opłaty), wymagana jest opinia RIO (art. 243 ust. 5),
  • wolnymi środkami z tytułu zaciągniętych zobowiązań z lat poprzednich innymi środkami, jeżeli JST nie zaciąga nowych długów w danym roku.

Więcej o możliwości obniżenia kosztów odsetkowych można poczytaj tutaj.