Emisja obligacji przez spółki komunalne umożliwia sfinansowanie inwestycji bez poręczenia gminy czy miasta.

Spółka komunalna emitując obligacje ma znacznie większy wpływ na warunki udzielonego finansowania niż w przypadku kredytu. Emisja obligacji stanowi dla spółki elastyczny instrument ze względu na możliwość swobodnego ukształtowania zasad i warunków emisji.

Emitent (spółka) może określić między innymi poziom oprocentowania obligacji, sposób zabezpieczenia, okresy wypłacania należnych inwestorom odsetek, podział na transze, termin wykupu. Podmiot emitujący obligacje posiada możliwość sformułowania warunków emisji, które w najlepszy sposób odpowiadają jego potrzebom kapitałowym.

Emitent obligacji może skierować emisję do nieograniczonego kręgu inwestorów, jaki i poszczególnych inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. Ilość zaangażowanych podmiotów zależy tylko i wyłącznie od jego decyzji.

Przy zaciągnięciu kredytu spółka ma zdecydowanie mniejszy wpływ na warunki udzielonego kredytu. Mała elastyczność decyzyjna wynika przede wszystkim z mających na celu wyeliminowanie ryzyka – procedur ostrożnościowych banku, zdolności kredytowej, zdolności negocjacyjnej kredytobiorcy. Co do zasady, to bank określa wysokość oprocentowania, harmonogram spłat rat. Bank decyduje o rodzaju zabezpieczenia i jego wielkości. Często żąda zabezpieczenia znacznie przewyższającego kwotę zaciągniętego kredytu.

Korzyści emisji obligacji przez spółki komunalne

O atrakcyjności tego instrumentu przesadzają następujące elementy:

 • istnieje możliwość elastycznego dostosowywania emisji obligacji do potrzeb emitenta oraz terminów ich spłat,
 • obligacje spółek komunalnych są postrzegane przez banki jako papiery o niskim ryzyku kredytowym,
 • procedura przygotowywania emisji obligacji jest mniej sformalizowana oraz krótsza od procedury aplikowania o kredyt,
 • pozyskanie finansowania w formie obligacji jest wyłączone z Prawa Zamówień Publicznych
 • nie jest wymagane poręczenie JST.

W ramach naszej usługi zapewniamy:

 • Wykonanie kompleksowej usługi doradztwa formalnoprawnego i merytorycznego w zakresie emisji obligacji;
 • Doradztwo przy określeniu brzegowych warunków transakcji (potencjalne koszty, dostępne opcje, tryb przeprowadzenia);
 • Przygotowanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji, w szczególności: uchwał, zapytań ofertowych itp.;
 • Dostarczenie listy kontaktowej podmiotów mogących być zainteresowanych finansowaniem w wybranej formie;
 • Koordynacja kontaktów z ww. podmiotami dotyczących dostarczenia informacji niezbędnych do podjęcia decyzji o realizacji finansowania;
 • Pomoc w wyborze najlepszej oferty;
 • Wsparcie w zapoznaniu się z projektem umowy i dokumentacji zaproponowanej przez finansującego.

Zapraszamy do potwierdzenia, czy obligacje są właściwym sposobem na sfinansowanie przedsięwzięć Państwa spółki komunalnej.

Zapraszamy do umówienia bezpłatnego spotkania z naszym przedstawicielem w celu omówienia zakresu koniecznych prac i warunków, na jakich możemy rozpocząć ewentualną współpracę, pod numerem telefonu (22) 213 81 60 lub poprzez e-mail biuro@aesco.com.pl.