W ostatnich latach obligacje komunalne stały się bardzo popularne, sięgają po nie zarówno duże miasta jak i małe gminy wiejskie. Dzieje się tak głównie ze względu na to, że zadłużenie wynikające z obligacji komunalnych jest lepiej dostosowane do wymogów art. 243 ustawy o finansach publicznych, pozyskuje się je łatwiej i często są tańsze niż kredyty bankowe. Emisja obligacji pozwala obniżyć koszty finansowe i sfinansować konieczne inwestycje. Pozwala też skorzystać z karencji w spłacie kapitału i z nieobciążania w tym okresie indywidualnego wskaźnika zadłużenia z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W 2019 roku samorządy wyemitowały rekordową ilość obligacji o wartości ponad 4 mld zł. Emitentami obligacji jest już ponad 1.000 samorządów i spółek komunalnych!

Można powiedzieć, że obligacje komunalne są nowoczesną formą kredytu, jaki bank lub dom maklerski udzielają jednostce samorządowej.

Przy obligacjach zamiast umowy kredytowej podpisywana jest umowa emisyjna, która określa analogiczne do kredytu warunki wypłaty i spłaty środków pieniężnych oraz wynagrodzenia. To wybrany w postępowaniu transparentnym dostawca kapitału (bank lub dom maklerski) wraz ze specjalnie ustalonym Agentem Emisji dba o zapewnie zgodności z prawem we wszystkich aspektach rynku kapitałowego (np. uprawnienie do oferowania).

Z punktu widzenia samorządu przepływ pieniędzy wygląda następująco:

Aesco Group specjalizuje się w doradztwie dla samorządów w zakresie emisji obligacji komunalnych. Od 2011 roku przeprowadziliśmy ponad 400 takich procesów, a ich kwota przekroczyła już 4 mld zł. Z racji prowadzenia tak wielu emisji, posiadamy największe na polskim rynku wiedzę i doświadczenie w tym zakresie. Wiemy co zrobić, żeby otrzymać od domów maklerskich i banków najlepsze cenowo oferty! Współpracujemy ze wszystkimi bankami i domami maklerskimi na polskim rynku, które zajmują się obligacjami komunalnymi, a podstawą wyboru podmiotu, który przeprowadzi ofertę obligacji jest zawsze zaproponowanie przez niego najlepszych warunków samorządowi czy spółce komunalnej.

W Aesco Group prowadzimy projekt emisji od początku do końca – od analizy możliwości emisji, poprzez przekonanie radnych, aż do podpisania umowy z wybranym dostawcą kapitału i Agentem Emisji.

Proces emisji obligacji z Aesco Group zazwyczaj wygląda następująco:

Prace nad emisją obligacji komunalnych obejmują:

Wykonanie prac analitycznych związanych z emisją obligacji:

 1. Analiza możliwości emisji obligacji na potrzeby finansowania deficytu, rozchodów lub wyprzedzającego finansowania dla projektów UE,
 2. Propozycja strukturyzacji emisji obligacji, tj. wielkość programu emisji, dat i kwot poszczególnych serii obligacji, nominału obligacji, sposobu prowadzenia ewidencji obligacji, sposobu oferowania, sposobu ustalania i wypłaty oprocentowania, dat spłat poszczególnych serii,
 3. Przygotowanie wieloletniej prognozy finansowej (WPF) zawierającej ww. strukturę emisji,
 4. Przedstawienie analizy ryzyk związanych ze spełnianiem wzoru określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych po emisji obligacji,
 5. Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych, wraz ze stosownym uzasadnieniem, jeśli analiza wykaże możliwość przeprowadzenia emisji.
 6. Prezentacja dot. emisji obligacji dla Radnych w uzgodnionym terminie.

Pozyskanie dostawcy kapitału i Agenta Emisji obsługującego emisję obligacji:

 1. Wykonanie kompleksowej usługi doradztwa formalnoprawnego i merytorycznego w zakresie emisji obligacji przez Zleceniodawcę, polegającej na działaniach obejmujących wsparcie Zleceniodawcy przy wyborze uprawnionych podmiotów na podstawie ofert złożonych przez banki lub domy maklerskie, w tym:
 • przygotowanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji, w szczególności zapytań ofertowych dotyczących wyboru, podmiotów uprawnionych, w tym Agenta Emisji obligacji,
 • dostarczenie listy kontaktowej do uprawnionych podmiotów,
 • koordynacja kontaktów z ww. podmiotami,
 • odbycie spotkań z potencjalnymi oferentami (w razie konieczności),
 • pomoc w wyborze najlepszej oferty,
 • wsparcie w zapoznaniu się z projektem umowy i dokumentacji zaproponowanej przez oferentów,
 • koordynacja ww. działań z Emitentem.

Zapraszamy do umówienia bezpłatnego spotkania z naszym przedstawicielem w celu omówienia zakresu koniecznych prac i warunków, na jakich możemy rozpocząć ewentualną współpracę, pod numerem telefonu (22) 213 81 60 lub poprzez e-mail biuro@aesco.com.pl.

Poniżej przedstawiamy 5 filmów edukacyjnych dotyczących emisji obligacji komunalnych.

1. Co to są obligacje komunalne?

2. Korzyści z emisji obligacji komunalnych

3. Koszty emisji obligacji komunalnych

4. Jak wyemitować obligacje komunalne?

5. Prawne aspekty emisji obligacji komunalnych