Formuła ESCO (Energy Service COmpany) to model zarządzania energią oparty o przekazanie części kompetencji w tym zakresie do wyspecjalizowanego przedsiębiorstwa – ESCO.

Firma ESCO oferuje kompleksową usługę zawierającą:

  • analizę technicznych możliwości poprawy efektywności energetycznej i obniżenia kosztów zużycia energii,
  • analizę ekonomiczną,
  • zapewnienie finansowania,
  • nadzór nad realizacją i eksploatacją przedsięwzięcia.

Firma ESCO gwarantuje poziom oszczędności w zużyciu energii określony w umowie co oznacza to przejęcie całkowitego ryzyka operacyjnego związanego z osiągnięciem rezultatów projektu. W przypadku nieosiągnięcia zakładanych rezultatów firma ESCO zobowiązana jest dokonać stosownej kompensaty. Wynagrodzeniem firmy ESCO jest udział w wygenerowanych oszczędnościach.

Realizacja inwestycji w formule ESCO pozwala na pokonanie podstawowych barier dla realizacji inwestycji poprawiających efektywność energetyczną istniejących w JST: bariery finansowej wynikającej z limitów w zakresie pozyskiwania finansowania zewnętrznego wynikającego z art.243 OFP oraz bariery w zakresie dostępu do wiedzy o dostępnych rozwiązaniach technologicznych oraz wiedzy o rozwiązaniach prawnych i ekonomicznych gwarantujących opłacalność inwestycji.

Aesco Group oferuje kompleksową usługę zawierającą: analizę technicznych możliwości poprawy efektywności energetycznej i obniżenia kosztów zużycia energii, analizę ekonomiczną, wsparcie prawe, zapewnienie finansowania, nadzór nad realizacją i eksploatacją przedsięwzięcia. Aesco Group gwarantuje poziom oszczędności w zużyciu energii określony w umowie co oznacza to przejęcie całkowitego ryzyka operacyjnego związanego z osiągnięciem rezultatów projektu. W przypadku nieosiągnięcia zakładanych rezultatów firma zobowiązana jest dokonać stosownej kompensaty. Wynagrodzeniem firmy AESCO jest udział w wygenerowanych oszczędnościach.