Biznes Plan jest to narzędzie planistyczne wykorzystywane przy ocenie opłacalności przedsięwzięć gospodarczych. Sporządzany na potrzeby wewnętrzne firmy, jest także narzędziem komunikacji zewnętrznej – m.in. w celu pozyskania źródeł finansowania inwestycji. Kompleksowy spis celów oraz zadań, jakie stawia się przed przedsiębiorstwem. Jego elementami są m.in. analiza finansowa, analiza rynku, analiza SWOT.

Biznes Plan często sporządzany jest jako załącznik do wniosku kredytowego, co oznacza że wówczas powinien spełniać oczekiwania banków. Kredytobiorca musi wykazać, że nowe przedsięwzięcie będzie rentowne. W celu efektywnego zarządzania Biznes Plan powinny sporządzać zarówno nowo tworzone jednostki organizacyjne, jak i wszystkie przedsiębiorstwa już funkcjonujące.

Eksperci Aesco Group przygotowali bardzo wiele Biznes Planów z uwzględnieniem odbiorcy, w tym aktualnych oczekiwań banków udzielających kredytu na przedsięwzięcie. Biznes Plan najczęściej oparty jest o model finansowy, którego właściwe założenia są podstawą do sukcesu w realizacji Biznes Planu.

Struktura Biznes Planu we współpracy z Aesco Group:

 • Strona tytułowa
 • Streszczenie Biznes Planu – zawiera zwięzłą charakterystykę przedsięwzięcia, główne założenia realizacyjne oraz oczekiwane skutki. Może również zawierać informacje potwierdzające umiejętności i kompetencje twórcy (lub twórców) przedsięwzięcia oraz określić potrzeby finansowe i ich strukturę (koszty całego przedsięwzięcia z opisem przeznaczenia). Synteza ta ma na celu przekonanie inwestora do idei przedsięwzięcia.
 • Charakterystyka przedsiębiorstwa – obejmuje krótką historię firmy lub przedsięwzięcia, jej cele, misję, status prawny, wielkość, sytuację na rynku, konkurencyjność ofert, wartość majątku, źródła jego pochodzenia, kondycję finansową i inne istotne informacje, np. dotyczące jakości produktu oraz działań chroniących środowisko.
 • Charakterystyka kadry kierowniczej oraz personelu firmy – opisuje umiejętności pracowników, wykształcenie, obowiązki osób zarządzających firmą, stosunki własnościowe oraz sposób podziału własności, role osób w zespole, opis systemu motywacji itp. Może również zawierać wykaz i charakterystykę doradców firmy.
 • Plan marketingowy – obejmuje analizę rynku, identyfikację klientów, lokalizację, dystrybucję, promocję oraz politykę cenową
 • Plan organizacyjny
  o    Pracownicy – opis planowego zatrudnienia, zasady wynagradzania pracowników, tryb i koszty szkolenia
  o    Dostawcy – wytypowanie firm współpracujących i określenie sposobów nawiązania z nimi współpracy
  o    Księgowość – określenie decyzji o rodzaju prowadzonej księgowości
 • Harmonogram realizacji przedsięwzięcia – obejmuje opis czynności niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia, kolejność i czas trwania poszczególnych czynności, osoby odpowiedzialne za wdrożenie i sfinalizowanie poszczególnych działań
 • Opis i analiza rynków zbytu, klientów i konkurentów – określa pozycję przedsiębiorstwa na rynku, ważne kontrakty krajowe i zagraniczne, inne powiązania z otoczeniem. Wypunktowuje również najistotniejsze szanse i ich konsekwencje oraz najistotniejsze zagrożenia i ich konsekwencje, a także wskazuje działania planowane w celu wyeliminowania lub zminimalizowania skutków zagrożeń i wykorzystania szans
 • Prezentacja nowego przedsięwzięcia z jego gruntownym uzasadnieniem, próbą określenia miejsca na rynku, wadami i zaletami itp.
 • Plan finansowy – rachunek zysków i strat, arkusz bilansowy, rachunek przepływów środków pieniężnych (cash flow)
 • Analiza wrażliwości – określenie ryzyka nowego przedsięwzięcia.
 • Załączniki – obejmuje szczegółowe tabelaryczne zestawienia i wyliczenia.

Najczęściej wykorzystywaną częścią Biznes Planu jest model finansowy. Zawiera on najczęściej:

 • Założenia biznesowe, w tym ustalenie ostatecznej kwoty finansowania i parametrów brzegowych finansowania (rodzaj produktu, akceptowane warunki finansowe, czas spłaty)
 • Rachunek wyników
 • Bilans
 • Rachunek przepływów pieniężnych
 • Plan finansowania
 • Planowane inwestycje