Właściwe zarządzenie zdolnością kredytową samorządu, znajdujące odzwierciedlenie przede wszystkim w odpowiednio przygotowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF), to klucz do taniego finansowania dłużnego wkładów własnych do inwestycji.

W Aesco Group jesteśmy gotowi przejąć tę część odpowiedzialności z ramion skarbnika, co pozwala skupić się na pozostałych obowiązkach i daje poczucie bezpieczeństwa na co dzień.

Od skarbnika często wymaga się, aby w efekcie jego pracy zadowolonych było wiele stron o odmiennych lub nawet przeciwstawnych oczekiwaniach:

 • Wójt, Burmistrz lub Starosta, który oczekuje realizacji swoich planów krótko- i długoterminowych bez zbędnych opóźnień,
 • Radni, którzy oczekują, że gmina przy niewielkim zadłużeniu zrealizuje wszystkie wyczekiwane inwestycje, pozyska dofinansowania zewnętrzne w najwyższym możliwym stopniu, wykonując przy tym wysokie wydatki bieżące, w tym na oświatę, remonty,
 • Kolegianci Regionalnej izby Obrachunkowej (RIO), mający własne opinie dotyczące wykładni obowiązujących przepisów, niekoniecznie zbieżne z dotychczasową linią orzeczniczą danej RIO,
 • Banki udzielające finansowania dłużnego, które oczekują od gminy stabilności dochodów i wydatków oraz odpowiednio wysokich nadwyżek operacyjnych kształtujących zdolność kredytową z punktu widzenia ustawy o finansach publicznych i wewnętrznych zasad w danej instytucji.

W praktyce codzienność pracy skarbnika to nie tylko podejmowanie decyzji, które pozwolą w możliwie wysokim stopniu zaspokoić oczekiwania wszystkich interesantów, ale przede wszystkim żmudna biurowa praca.

Skarbnicy korzystają z naszej usługi doradztwa ciągłego w zarządzaniu finansami oraz pozyskiwaniu finansowania, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Nasze wsparcie w zakresie zarządzania zdolnością kredytową JST to:

przygotowanie uchwał dotyczących WPF i ich aktualizacji z uwagi na zmiany budżetów, konieczność śledzenia wskaźnika wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych, pozyskania nowego finansowania i zmiany w harmonogramach spłat istniejących zobowiązań.

 • Przygotowywanie wariantów WPF w celu testowania różnych sposobów finansowania inwestycji lub spłaty długu
 • Proponowanie działań zapobiegających naruszeniu art. 242 i 243 ufp.
 • Przygotowanie kwartalnej analizy Wieloletniej Prognozy Finansowej w formie raportu lub prezentacji.

W przypadku pojawienia się potrzeby pomagamy również w pozyskaniu optymalnego finansowania inwestycji poprzez:

 • Przygotowanie optymalnej struktury produktowej (wybór produktu pod kątem możliwości JST, zapadalności, cen, itp.)
 • przegląd rynku w zakresie planowanego produktu (dot. nowego finansowania lub restrukturyzacji istniejących zobowiązań),
 • przygotowanie niezbędnej dokumentacji (uchwały, SIWZ lub inne procedury konkursowe),
 • podejmowanie działań umożliwiających efektywne i niskokosztowe pozyskanie finansowania.

Zapraszamy do umówienia bezpłatnego spotkania z naszym przedstawicielem w celu omówienia zakresu koniecznych prac i warunków, na jakich możemy rozpocząć ewentualną współpracę, pod numerem telefonu (22) 213 81 60 lub poprzez e-mail biuro@aesco.com.pl.

Artykuły do przeczytania:

Prawidłowa Wieloletnia Prognoza Finansowa z punktu widzenia RIO i banków