Coraz więcej samorządów decyduje się na utworzenie spółki komunalnej.

Realizacja zadań własnych gminy poprzez spółkę komunalną ma szereg istotnych zalet, o których zdążyli się przekonać klienci Aesco Group:

 • Spółka komunalna nie zaliczana jest do sektora finansów publicznych w związku z czym zadłużenie spółek komunalnych nie podlega ograniczeniom stosowanym wobec samorządów.
 • Spółce komunalnej można powierzyć zadania własne samorządów, co umożliwia ich realizację własnymi siłami, bez organizowania przetargów.
 • Spółka komunalna może wykonywać gminne inwestycje bez dodatkowego zadłużenia dla JST
 • Spółka komunalna może zaciągnąć kredyt na inwestycje bez poręczeń JST – wystarczy umowa wsparcia.

Gminna spółka może zostać utworzona jako całkowicie nowy podmiot lub w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę komunalną.

W wyniku przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę komunalną powstaje podmiot o większej autonomii, zarządzający swoim majątkiem, zainteresowany zwiększaniem efektywności gospodarowania, ponieważ pozytywne efekty tych działań (tj. wypracowany zysk) pozostają w spółce i mogą służyć jej rozwojowi (np. inwestycjom w rozbudowę lub odnowienie majątku).

W Aesco Group oferujemy kompleksowe wsparcie w powoływaniu spółek komunalnych.

W ramach naszych prac oferujemy:

 1. Przygotowanie „Studium Wykonalności dla spółki komunalnej”:
 • Określenie zakresów działalności spółki komunalnej
 • Informacje na temat prawnych uwarunkowań powołania i działalności spółki komunalnej
 • Analizę zasobów rzeczowych, kadrowych i finansowych
 • Analizę SWOT
 • Prognozę przychodów i kosztów, rachunku wyników, bilansu, wyliczenie potencjalnej rentowności
 • Analizę możliwości pozyskiwania funduszy z zewnątrz (zdolności kredytowej)
 • Określenie skutków prawnych przekształcenia
 • Wzór uchwały dot. powołania spółki
 • Rekomendację co do celowości powołania spółki
 1. Wykonanie doradztwa prawno-ekonomicznego w zakresie utworzenia spółki komunalnej zgodnie z założeniami przedstawionymi w Studium Wykonalności:
 • Przygotowanie projektu uchwały Rady Gminy o powołaniu spółki komunalnej i wyposażeniu jej w majątek wystarczający na działanie
 • Przygotowanie projektu umowy Spółki
 • Przygotowanie dokumentów niezbędnych do powołania Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej Spółki.
 • Przygotowania dokumentów do rejestracji Spółki w KRS.
 • Przygotowania projektu uchwały Rady Gminy powierzającej Spółce zadania Gminy w zakresie wynikającym ze Studium Wykonalności
 • Przygotowanie umowy wykonawczej (ramowej) w zakresie realizacji zadań Gminy.
 1. Wyposażenie spółki w majątek i pracowników:
 • Opracowanie koncepcji wniesienia do Spółki majątku i pracowników Gminy związanych z powierzonymi Spółce zadaniami Gminy do Spółki w sposób zapewniający optymalizację podatkową dla obu podmiotów.