Jak zrealizować przedsięwzięcie w sposób najbardziej korzystny dla gminy, miasta? Czy gminę stać na inwestycję? Jak sfinansować projekt, by nie stał się dla miasta zbyt dużym obciążeniem? Czy realizacją powinna zająć się gmina bezpośrednio czy przez spółkę komunalną? Te i inne pytania często pojawiają się w głowach skarbników, wójtów i burmistrzów. Odpowiedzi na nie pozwala znaleźć właściwie przygotowane studium wykonalności inwestycji.

Z wiedzy i praktycznego doświadczenia zespołu ekspertów Aesco Group w zakresie przygotowania studium wykonalności skorzystało już kilkadziesiąt samorządów.

Studium Wykonalności jest dokumentem, które dostarcza informacji niezbędnych do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Analiza obejmuje uwarunkowania techniczne, ekonomiczne, finansowe, środowiskowe i organizacyjne związane z planowaną inwestycją.

Studium wykonalności może mieć charakter wstępny lub końcowy. Wstępne studium opracowuje się na etapie pomysłu i rozważań wariantów realizacji projektu. Służy ono głównie wstępnej analizie celowości realizacji przedsięwzięcia i wstępnej ocenie możliwości wariantowania, czasem wyłonieniu najkorzystniejszego wariantu. Końcowe studium opracowuje się na potrzeby wykonawcze, prezentacji stronom zainteresowanym, pozyskania kapitału na realizację inwestycji: organom administracji, bankom, instytucjom finansującym.

Wnioski ze studium wykonalności pozwalają odpowiedzieć na pytania:

 • jakie problemy rozwiązuje projekt,
 • jakie są cele projektu i jak chcemy je osiągnąć,
 • czy w ogóle realizować inwestycję czy nie,
 • który wariant realizacji przyjąć,
 • skąd pozyskać kapitał na projekt,
 • czy będzie on opłacalny,
 • jakie przyniesie skutki finansowe i społeczne,
 • czy nie wpłynie negatywnie na środowisko naturalne,
 • czy jesteśmy przygotowani formalnie i organizacyjnie do realizacji inwestycji,
 • jakie będą zagrożenia i ryzyko na etapie realizacji i eksploatacji,
 • kto będzie finansował utrzymanie projektu po jego realizacji i z jakich źródeł?

Studium wykonalności zawiera następujące elementy:

 • wnioski,
 • analiza ogólna otoczenia projektu i analizy sektorowe,
 • cele realizacji projektu,
 • analiza alternatywnych wariantów realizacji,
 • charakterystyka przyjętych rozwiązań technicznych,
 • analiza finansowa,
 • analiza ekonomiczna,
 • analiza prawna,
 • analiza wpływu na środowisko,
 • analiza wrażliwości i ryzyka,
 • inne wg specyfiki inwestycji

Studium może zawierać inne elementy wskazane wg specyfiki inwestycji lub wymagane przez dawcę kapitału lub inwestora.

Studia wykonalności przygotowane przez Aesco Group wyróżnia ukierunkowanie analiz na późniejszą, praktyczną realizację projektu w uwarunkowaniach specyficznych dla danej gminy czy miasta.