W przypadku niezachowania wymogów art. 242-244 ustawy o finansach publicznych gmina zobowiązana jest wprowadzić odpowiednie działania naprawcze na podstawie programu postępowania naprawczego. Program naprawczy jest skutkiem przekroczenia indywidualnego limitu spłaty długu lub wydatków bieżących przekraczających dochody bieżące budżetu.

Program postępowania naprawczego musi zawierać co najmniej:

  • analizę stanu finansów JST, w tym określenie przyczyn zagrożenia realizacji zadań publicznych,
  • plan przedsięwzięć naprawczych, wraz z harmonogramem ich wprowadzania, zmierzających do usunięcia zagrożenia realizacji zadań publicznych przez JST oraz zachowania relacji określonej w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych,
  • przewidywane efekty finansowe poszczególnych, planowanych przedsięwzięć naprawczych, wraz z określeniem sposobu ich obliczania.

Po otrzymaniu wezwania od Regionalnej Izby Obrachunkowej, samorząd na przygotowanie, uchwalenie i przedstawienie RIO programu postępowania naprawczej ma jedynie 45 dni. Gdyby samorządowi nie udało się przedstawić własnego programu naprawczego na czas lub przedstawiony dokument nie uzyskał akceptacji RIO, Regionalna Izba Obrachunkowa przygotuje dla JST działania naprawcze we własnym zakresie. Takie rozwiązanie to najgorsze rozwiązanie dla samorządu, ponieważ nie zostaną uwzględnione jego potrzeby, a tylko konieczność oszczędności.

Krótki czas na stworzenie oraz ścisłe wymogi formalne i merytoryczne dla programu postępowania naprawczego sprawiają, że wybór właściwego doradcy to często „być albo nie być” dla JST w kolejnych 2-3 latach.

Zespół Aesco Group przygotował już wiele programów postępowania naprawczego dla gmin i powiatów na terenie całej Polski. Wszystkie nasze programy naprawcze uzyskały pozytywną opinię właściwych RIO oraz z sukcesem zostały wdrożone, a niektóre już zrealizowane.

Współpraca z Aesco Group przy tworzeniu programu postępowania naprawczego obejmuje przede wszystkim określenie najważniejszych potrzeb gminy, które należy pokryć mimo działań naprawczych, np. zabezpieczenie środków na wkłady własne do inwestycji dotowanych z UE.

Po przygotowaniu dokumentu opisowego oraz bezpiecznej wieloletniej prognozy finansowej zawierającej działania naprawcze, jesteśmy gotowi wesprzeć władze JST w przekonaniu radnych do poparcia zaproponowanego planu działań.

Program postępowania naprawczego z Aesco Group to szansa stabilnego rozwoju zamiast jego blokady na kolejne lata.