Obligacje samorządowe – emitowanie obligacji komunalnych (według zmian z 2019 roku)

W ostatnich latach obligacje komunalne stały się bardzo popularne, sięgają po nie zarówno duże miasta jak i małe gminy wiejskie. Dzieje się tak głównie ze względu na to, że zadłużenie wynikające z obligacji komunalnych jest lepiej dostosowane do wymogów art. 243 ustawy o finansach publicznych, pozyskuje się je łatwiej i często są tańsze niż kredyty bankowe. Emisja obligacji pozwala obniżyć koszty finansowe i sfinansować konieczne inwestycje. Pozwala też skorzystać z karencji w spłacie kapitału i z nieobciążania w tym okresie indywidualnego wskaźnika zadłużenia z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W 2019 roku samorządy wyemitowały rekordową ilość obligacji o wartości ponad 4 mld zł. Emitentami obligacji jest już ponad 1.000 samorządów i spółek komunalnych!

Można powiedzieć, że obligacje komunalne są nowoczesną formą kredytu, jaki bank lub dom maklerski udzielają jednostce samorządowej.

Co warto wiedzieć o obligacjach samorządowych?

Obligacje komunalne w Polsce charakteryzują się tym, że zamiast podpisywania specjalnej umowy kredytowej podpisuje się umowę emisyjną, która określa warunki spłaty podobne do kredytu, warunki wypłaty i spłaty środków pieniężnych oraz wynagrodzenia. To wybrany w postępowaniu transparentnym dostawca kapitału (bank lub dom maklerski) wraz ze specjalnie ustalonym Agentem Emisji dba o zapewnienie zgodności z prawem we wszystkich aspektach rynku kapitałowego (np. uprawnienie do oferowania).

Z punktu widzenia samorządu przepływ pieniędzy wygląda następująco:

 • jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje pieniądze z banku, zwykle w trakcie roku, ale czasem także np. przez okres kilku lat w trakcie, których finansowana jest dana inwestycja,
 • jednostka samorządu, spłaca oprocentowanie, a także marżę wynoszącą od 1 do 1,5 % zależnie od warunków,
 • jednostka samorządu dostosowuje termin spłat do możliwości danego budżetu.
 Rynek obligacji komunalnych w Polsce – obligacje samorządowe

Aesco Group specjalizuje się w doradztwie dla samorządów w zakresie emisji obligacji komunalnych. Od 2011 roku przeprowadziliśmy ponad 400 takich procesów, a ich kwota przekroczyła już 4 mld zł. Z racji prowadzenia tak wielu emisji, posiadamy największe na polskim rynku wiedzę i doświadczenie w tym zakresie. Wiemy co zrobić, żeby otrzymać od domów maklerskich i banków najlepsze cenowo oferty! Współpracujemy ze wszystkimi bankami i domami maklerskimi na polskim rynku, które zajmują się obligacjami komunalnymi, a podstawą wyboru podmiotu, który przeprowadzi ofertę obligacji jest zawsze zaproponowanie przez niego najlepszych warunków samorządowi czy spółce komunalnej.

W Aesco Group prowadzimy projekt emisji od początku do końca – od analizy możliwości emisji, poprzez przekonanie radnych, aż do podpisania umowy z wybranym dostawcą kapitału i Agentem Emisji.

Proces emisji obligacji z Aesco Group zazwyczaj wygląda następująco:

Obligacja komunalna

Prace nad emisją obligacji komunalnych obejmują:

Wykonanie prac analitycznych związanych z emisją obligacji:

 1. Analiza możliwości emisji obligacji na potrzeby finansowania deficytu, rozchodów lub wyprzedzającego finansowania dla projektów UE,
 2. Propozycja strukturyzacji emisji obligacji, tj. wielkość programu emisji, dat i kwot poszczególnych serii obligacji, nominału obligacji, sposobu prowadzenia ewidencji obligacji, sposobu oferowania, sposobu ustalania i wypłaty oprocentowania, dat spłat poszczególnych serii,
 3. Przygotowanie wieloletniej prognozy finansowej (WPF) zawierającej ww. strukturę emisji,
 4. Przedstawienie analizy ryzyk związanych ze spełnianiem wzoru określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych po emisji obligacji,
 5. Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych, wraz ze stosownym uzasadnieniem, jeśli analiza wykaże możliwość przeprowadzenia emisji.
 6. Prezentacja dot. emisji obligacji dla Radnych w uzgodnionym terminie.

Obligacje komunalne jako źródło finansowania – oprocentowanie obligacji komunalnych

Pozyskanie dostawcy kapitału i Agenta Emisji obsługującego emisję obligacji:

 1. Wykonanie kompleksowej usługi doradztwa formalnoprawnego i merytorycznego w zakresie emisji obligacji przez Zleceniodawcę, polegającej na działaniach obejmujących wsparcie Zleceniodawcy przy wyborze uprawnionych podmiotów na podstawie ofert złożonych przez banki lub domy maklerskie, w tym:
 • przygotowanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji, w szczególności zapytań ofertowych dotyczących wyboru, podmiotów uprawnionych, w tym Agenta Emisji obligacji,
 • dostarczenie listy kontaktowej do uprawnionych podmiotów,
 • koordynacja kontaktów z ww. podmiotami,
 • odbycie spotkań z potencjalnymi oferentami (w razie konieczności),
 • pomoc w wyborze najlepszej oferty,
 • wsparcie w zapoznaniu się z projektem umowy i dokumentacji zaproponowanej przez oferentów,
 • koordynacja ww. działań z Emitentem.

Obligacje samorządowe to pewna nowoczesna forma kredytu, który dom maklerski lub bank może udzielić danej jednostce samorządowej. Istnieją jednak pewne różnice, które przemawiają na korzyść obligacji. Zarówno małe jak i większe jednostki samorządu terytorialnego korzystają z tego typu formy pomocy finansowej. Warto mieć to na uwadze i śledzić bieżące zmiany dotyczące zasad dotyczących obligacji komunalnych.

Zapraszamy do umówienia bezpłatnego spotkania z naszym przedstawicielem w celu omówienia zakresu koniecznych prac i warunków, na jakich możemy rozpocząć ewentualną współpracę, pod numerem telefonu (22) 213 81 60 lub poprzez e-mail biuro@aesco.com.pl.

Poniżej przedstawiamy 5 filmów edukacyjnych dotyczących emisji obligacji komunalnych.

1. Co to są obligacje komunalne w Polsce?

2. Korzyści z emisji obligacji komunalnych

3. Emisja obligacji przez spółkę komunalną – koszty

4. Jak wyemitować obligacje komunalne? – emisja obligacji przez gminę

5. Prawne aspekty emisji obligacji komunalnych