Jak zminimalizować deficyt oświaty w JST?

Z roku na rok rośnie dysproporcja pomiędzy środkami z subwencji oświatowej, którą otrzymują samorządy, a wydatkami na utrzymanie oświaty obciążającymi budżet JST. Jest to tzw. deficyt oświaty, który można zminimalizować.

Proponowanym przez nas rozwiązaniem jest Audyt Optymalizacyjno-Oszczędnościowy Oświaty w JST.

Zadaniem naszego opracowania jest przedstawienie niezależnej, eksperckiej opinii. Określimy w jakim kierunku zmierza obecny model organizacji systemu oświaty i jakie zmiany są w nim niezbędne, by zracjonalizować finansowanie sieci placówek oświatowych. Pozwoli to obniżyć Państwa zaangażowanie własne w utrzymanie oświaty (ponad środki z subwencji).

Etap audytorsko-analityczny – określenie kierunku zmian

Standardowy zakres prac w ramach Audytu Finansowo-Organizacyjnego Oświaty obejmuje:

 • Analizę zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych i aneksów;
 • Zaproponowanie rozwiązań organizacyjnych w placówkach oświatowych;
 • Weryfikację sieci placówek oświatowych;
 • Przegląd struktury zatrudnienia, średniego kosztu utrzymania ucznia w poszczególnych placówkach oświatowych;
 • Zarządzanie finansami w placówce, w szczególności w aspekcie kadr i płac;
 • Wskazanie istniejących i możliwych do wykorzystania rezerw organizacyjnych i finansowych;
 • Rekomendacje działań poprawiających sytuację finansową w obszarze oświaty wraz z symulacjami kosztowymi oraz wskazaniem niezbędnych kroków prawnych i organizacyjnych.

Wyniki prac przekazujemy w formie pisemnego raportu (sprawozdania z audytu). Sprawozdanie z audytu zawiera wynikające z przeprowadzonego audytu rekomendacje zmian ze wskazaniem skutków finansowych, organizacyjnych jak i czynności naprawczych w zakresie:

 • reorganizacji sieci szkół i placówek bazującej na trendach demograficznych,
 • zmian personalnych wśród nauczycieli oraz zmian układu etatów i obciążeń nadliczbowych,
 • zmian personalnych wśród pracowników obsługi,
 • outsourcingu niektórych funkcji: sprzątanie, prowadzenie stołówki i inne,
 • zracjonalizowania kosztów utrzymania infrastruktury.

Na Państwa prośbę jesteśmy gotowi przedstawić najważniejsze wnioski z raportu w formie prezentacji przed wskazanymi władzami JST.

Etap wykonawczy – wsparcie w uzyskaniu realnych oszczędności w budżecie

Kolejnym etapem prac jest wdrożenie zmian w organizacji oświaty w oparciu o wnioski z Audytu. Jest to etap najtrudniejszy i również w nim oferujemy kompleksowe wsparcie, które najczęściej obejmuje:

 • nadzór i koordynację działań w imieniu organu wykonawczego,
 • zbudowanie spójnej i skutecznej strategii wprowadzenia zmian,
 • określenie taktyki realizacji poszczególnych działań,
 • doradztwo w kontaktach z kuratorium,
 • niezbędne wsparcie faktyczno-prawne.

Szczegóły możemy omówić na indywidualnym spotkaniu.

Jak rozpocząć działania?

Jesteśmy gotowi wesprzeć także Państwa. Zapraszamy do umówienia bezpłatnego spotkania z naszym przedstawicielem w celu omówienia zakresu koniecznych prac i warunków, na jakich możemy rozpocząć ewentualną współpracę, pod numerem telefonu (22) 213 81 60 lub poprzez e-mail biuro@aesco.com.pl.